CE MODIFICĂRI AU FOST ADUSE LEGII PRIVIND PUBLICITATEA MOBILIARĂ?

de Adriana Crai, Managing Partner și de Florina Culea, Junior Associate

În luna septembrie 2020, o nouă formă a Legii privind publicitatea mobiliară a intrat în vigoare. Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliară a fost modificată și completată prin Legea nr. 196/2020, denumirea actuală fiind Legea privind publicitatea mobiliară.

Registrul național de Publicitate Mobiliară (RNPM”) a fost constituit ca un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane și bunuri mobile, în care se efectuează înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, a înscrisurilor sub semnătură privată care sunt titluri executorii în condițiile legii, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea actelor şi operaţiunilor juridice prevăzute de lege.

O modificare esențială este cea de la art. 4 alin. (3) din Lege care instituie o condiție de executorialitate cu privire la înscrisurile sub semnătură privată valabil încheiate şi care au caracter de titlu executoriu, în baza legii, în sensul că pot fi puse în executare numai sub condiţia înscrierii în RNPM.

Modificarea pare să atragă cu sine o aplecare asupra actelor juridice ce vor fi înscrise în RNPM. Printre înscrisurile sub semnătură privată cărora legea le conferă caracter executoriu se pot enumera: contracte de locațiune a bunurilor mobile, contracte de arendă a bunurilor mobile agricole, contracte de depozit, contracte de leasing, contracte de credit, titluri de credit precum cambie, bilet la ordin, cec etc.

Dispoziția legală astfel cum a fost modificată va genera aplicări diferite, urmând a se tranșa în practică ce înscrisuri sub semnătură privată sunt avute în vedere de legea modificatoare.

Dintr-o perspectivă practică, din verificările care se pot efectua pe site-ul Registrului, se observă că nu există formulare specifice privind înscrierea în Registru a înscrisurilor sub semnătură privată.

În lumina noilor dispoziții din Legea privind publicitatea mobiliară, în măsura în care contractele reprezentând și titluri executorii, avute în vedere de lege, încheiate ulterior datei de 11 septembrie 2020 nu sunt înscrise în Registru, acest lucru ar însemna că nu vor putea fi puse în executare, în lipsa îndeplinirii acestei formalități, de părțile interesate din contract.

Interesant este că noua dispoziție nu indică momentul în care ar trebui efectuată înscrierea în Registru, putând a se înțelege că formalitatea poate să fie efectuată oricând de la data încheierii titlului și înainte de executarea lui.

Va fi de urmărit evoluția jurisprudenței în acest domeniu pentru spețe în care s-ar începe o executare silită mobiliară în lipsa înscrierii titlului în RNPM, iar debitorul ar invoca pe calea contestației la executare, ca motiv de nulitate a executării, tocmai lipsa acestei formalități.

Se va pune problema daca instanțele vor accepta o înscriere în RNPM ulterioară începerii executării silite sau a introducerii contestației, salvgardând procedura, sau, dimpotrivă, o vor anula.

Apreciem totuși că modul imperativ de redactare a acestui articol din legea de modificare ar trebui să ducă la o anulare a respectivei proceduri de executare silită. Raționamentul în acest sens provine din faptul că titlul pus în executare ar fi practic lipsit de unul dintre elementele constitutive al acestui caracter executoriu – înscrierea în Registru.

Cu toate acestea, nimic nu va împiedica creditorul să facă înregistrarea la un moment ulterior anulării procedurii de executare și să reia procedura execuțională în condiții de legalitate în termenul de prescripție.

Apreciem că această modificare va atrage orientări practice diferite și dificultăți în executarea silită a titlurilor executorii pentru bunuri mobile.

Prevederi privind autoritățile – operatori de drept

O modificare interesantă este cea prevazuta de art. 8, la alineatul 2, în care se prevede că sunt operatori de drept autoritățile desemnate în acest sens prin acte normative cu putere de lege, exclusiv pentru creanțele fiscale și alte creanțe ale statului.

Din această modificare pare să se desprindă o chestiune practică relevantă în materia executării creanțelor fiscale și altor creanțe ale statului, și anume obligația autorităților fiscale de a face aceste înscrieri ale titlurilor înainte de a trece la o executare silită.

Va fi interesant de urmărit orientarea în practică a instanțelor de contenios fiscal, și anume dacă, în situația unei executări silite facută de o autoritate fiscală, în lipsa titlului înscris în Registru, vor aprecia că acesta este lovită de nulitate sau nu.

Sancțiuni pentru operatorii/agenții care nu respectă prevederile legii

O altă noutate a legii este faptul că pentru operatorul/ agentul autorizat s-a introdus sancțiunea constând în retragerea autorizării operatorului/a acordului la împuternicire a agentului respectiv, ca o consecință a încălcării interdicției instituite prin alin. (1) și (2) art. 2:

  • Nu poate efectua înregistrarea formularelor de aviz de înscriere în Registru operatorul/agentul autorizat care este parte în contractul/operaţiunile asimilat(e) care stă/stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere […],
  • Înţelegerile dintre operatori sau agenţi privind înregistrarea exclusivă şi reciprocă în Registru sunt considerate practici anticoncurenţiale şi sunt interzise.

De asemenea, prin Legea de modificare se stipulează faptul că actele emise de Ministerul Justiției, în calitate de Autoritate de Supraveghere a Registrului Național de Publicitate Mobiliară sunt ordine -acte administrative- ce pot fi atacate de partea interesată în instanță în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, fara a fi însă obligatorie parcurgerea procedurii prealabile.

Taxe majorate

Un alt aspect important de menționat este faptul că, din data de 06.11.2020, se majorează de 10 ori taxele pentru fiecare autorizație și pentru fiecare reautorizare, respectiv de la 200 de lei, la 2000 de lei și totodată, se majorează taxele pe care solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere le vor achita.

De asemenea, nu este de omis faptul că avizul stins dintr-o eroare se poate reactiva la sesizarea oricărei persoane interesate sau din oficiu în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării.