MODIFICĂRILE CODULUI ADMINISTRATIV

de Ioana Viorică, Senior Associate în cadrul Pop Briciu Crai Attorneys-at-Law

La data de 02.10.2020 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 898, Partea I, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 164 din 01.10.2020 privind completarea Codul administrativ, referitor la: (i) donațiile făcute către stat sau către unitățile administrativ-teritoriale și (ii) posibilitatea de a exercita temporar funcții publice de conducere, fără obligativitatea organizării de concursuri în acest sens.

Motivele care au stat la baza adoptării acestor completări prin ordonanță de urgență, diferă în funcție de domeniul de reglementare al Codului Administrativ, în care acestea se încadrează, respectiv dreptul de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale și statutul funcționarilor publici.

  1. Donațiile făcute statului sau unităților administrativ – teritoriale, care intră în proprietatea privată a acestora

Până la data intrării în vigoare a O.U.G. 164/2020, Codul administrativ reglementa doar regimul donațiilor făcute către stat sau către unitățile administrativ-teritoriale, care intră în proprietatea publică a acestora, nu și în cea privată.

O astfel de lacună legislativă afecta posibilitatea efectuării de donații ca operațiuni compensatorii în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contracte de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională. Această ordonanță cuprinde în categoria operațiunilor compensatorii directe: donațiile de utilaje, echipamente, standuri de probă, piese şi subansambluri de schimb pentru realizarea sau întreţinerea produselor contractate în România sau care să permită întreţinerea, exploatarea şi/sau dezvoltarea obiectului contractului de achiziţie, de simulatoare pentru instruirea personalului şi efectuarea de cursuri de pregătire gratuite atât pentru personalul autorităţilor contractante sau al operatorilor economici autohtoni.

 

Operațiunile compensatorii reprezintă compensaţii economice utilizate în practica comercială internaţională, necesare pentru achiziţionarea de produse, lucrări sau servicii de pe piaţa externă, în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale și pot fi directe sau indirecte.

Așadar, în lipsa unor reglementări exprese cu privire la donațiile făcute către stat sau către unitățile administrativ-teritoriale, care intră în proprietatea privată a acestora, operațiunile compensatorii constând în donații către statul român pentru Ministerul Apărării Naţionale, au devenit imposibil de realizat din cauza lipsei dispoziţiilor legale privind modalitatea de acceptare a acestora.

Din același motiv, s-a ajuns și la imposibilitatea de a realiza donații de produse militare către statul român, din partea statelor membre NATO şi UE sau organizaţii internaţionale ori de către operatori economici din cadrul industriei de apărare.

Ca atare, prin O.U.G. 164/2020 s-a introdus un nou articol, articolul 3641, conform căruia donaţiile şi legatele făcute către stat sau către unităţile administrativ-teritoriale, care au ca obiect bunuri ce intră în proprietatea privată a statului, respectiv în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, se vor accepta conform dispoziţiilor art. 291 din Codul Administrativ, respectiv:

  • Prin hotărâre de Guvern, pentru donațiile sau legatele către stat de bunuri imobile sau de bunurile mobile a căror valoare de piaţă este mai mare de 500.000 lei;
  • Prin ordin al ministrului sau al conducătorului organului sau instituţiei administraţiei publice centrale competente, pentru donaţiile şi legatele către unitățile administrativ – teritoriale, de bunuri mobile a căror valoare de piaţă este mai mică sau egală cu 500.000 lei;
  • Prin hotărâre a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pentru donaţiile şi legatele către stat de bunuri imobile sau de bunuri mobile a căror valoare de piaţă este mai mare de 500.000 lei;
  • Prin dispoziţia conducătorului organului sau instituţiei administraţiei publice locale, pentru donaţiile şi legatele către unitățile administrativ – teritoriale, de bunuri mobile a căror valoare de piaţă este mai mică sau egală cu 500.000 lei.

Determinarea valorii de piață

Pentru donațiile realizate drept operaţiuni compensatorii și care au ca obiect bunuri ce intră în proprietatea privată a statului, determinarea valorii de piaţă urmează să se realizeze potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002, iar nu conform art. 291, alin. (4) din Codul administartiv.

De asemenea, art. 291, alin. (4) din Codul administrativ nu se aplică nici în cazul donațiilor de produse militare, făcute către stat pentru o instituţie publică, valoarea acestora de înregistrare urmând să fie asimilată valorii de piaţă a bunului, cu condiţia să fi fost acceptată pentru statul român de către instituţia publică competentă după obiectul sau scopul donaţiei. În cazul donațiilor sau legatelor către stat, instituţiile publice care îndeplinesc formalităţile de acceptare se vor stabili prin hotărârea Guvernului de acceptare a donaţiei sau a legatului.

 

  1. Exercitarea temporară de funcții publice de conducere, fără obligativitatea organizării de concursuri

Necesitatea unei astfel de completări a Codului administrativ se datorează fără putință de tăgadă situației excepționale create de pandemia COVID – 19, așa cum se precizează de altfel și în preambului O.U.G. 164/2020.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 27, alin. (3) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, pe durata stării de alertă , în instituţiile şi autorităţile publice, a fost suspendat orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcţiilor vacante şi temporar vacante, sau a posturilor de predare vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar şi a posturilor şi funcţiilor vacante din instituţiile de învăţământ superior, institutele de cercetare, Academia Română şi academiile de ramură.

Întrucât starea de alertă a fost prelungită pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 15 septembrie și, cel mai probabil, aceasta va fi prelungită și ulterior acestui termen, dat fiind contextul actual, dar și faptul că art. 510, alin. (1) din Codul administrativ prevede o perioada de maximum 6 luni într-un an calendaristic pentru exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante, perioadă care se va împlini înainte de încetarea stării de alertă, legiuitorul a adăugat un nou alineat art. 510, alin. (1), respectiv art. 510 alin. (11).

Conform noului text de lege, pe durata unor situaţii excepţionale, precum starea de alertă sau cea de urgență, precum și pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice calculate de la data încetării stării excepționale, funcţiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, dar cu notificarea prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii.

Așadar, principalele caracteristici ale acestei modificări legislative sunt:

(i) domeniul de aplicabilitate – textul de lege este limitat la funcțiile publice de conducere, deci nu și funcțiilor publice de execuție;

(ii) caracterul său temporar – exercitarea funcției de conducere fără organizarea unui concurs în prealabil este posibilă numai pe perioada stării excepționale, dar și pentru o perioadă de maximum 60 de zile de la încetarea stării excepționale.

În opinia noastră, modul de redactare al textului de lege conferă loc de interpretare, în sensul că există două variante de aplicare a acestuia, respectiv cea conform căreia este posibilă prelungirea măsurii de exercitare cu caracter temporar a funcției de conducere publică pentru maximul de 60 de zile, în cazul funcționarului numit în timpul stării de urgență sau ipoteza în care promovarea temporară într-o funcție publică de conducere are loc în cadrul perioadei de 60 de zile, în măsura în care există un loc vacant.

(iii) Necesitatea notificării prealabile a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii – în acest caz, noutatea adusă de O.U.G. 164/2020 este termenul mai scurt în care trebuie realizată notificarea prealabilă, respectiv de 5 zile, față de cel de 10 zile prevăzut de art. 510, alin. (1) din Codul administrativ.

Întrucât O.U.G. 164/2020 nu reglementează nimic în acest sens, apreciem pe deplin aplicabile prevederile art. 509, alin. (1) din Codul administrativ și în situația de față, respectiv că exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere se va realiza prin promovarea temporară a unui funcţionar public, prin act administrativ al persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică și cu respectarea condiţiilor de comunicare, prevăzute de Codul administrativ.

Așadar, completările aduse erau necesare pentru asigurarea exercitării funcțiilor publice fără întrerupere și pentru continuarea activității administrației publice, mai ales în situații de excepție precum starea de alertă a cărei încetare nu poate fi prevăzută încă.