SOLUȚIE C.C.R. – ACTUALITATE 08.05.2020

NECONSTITUȚIONALITATE LEGE SUSPENDARE RAMBURSARE CREDITE

 

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Curții Constituționale a României, în data de 06 mai 2020, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere, printre altele, obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru suspendarea rambursării creditelor.

Curtea Constituțională a analizat paralelismul de acte normative și contradicțiile existente între Legea privind suspendarea rambursării creditelor și dispozițiile OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

 

I. Reglementarea în vigoare privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate

Ca urmare a declarării stării de urgență de către Președintele României, în data de 30.03.2020 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori , aceasta fiind publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261/30.03.2020.

Astfel,  începând cu data de 30 martie 2020, debitorii pot solicita suspendarea obligației de plată a ratelor de credit scadente, pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 9 luni, dar care nu poate depăși finalul anului 2020, în măsura în care întrunesc condițiile expres prevăzute prin Ordonanță.

De asemenea, Ordonanța prevede în art. 4 capitalizarea dobânzilor la plată: „dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată potrivit art. 2 se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare”.

 

II. Proiectul de lege supus verificării de către Curtea Constituțională

În data de 24.03.2020 a fost înregistrat la Senat proiectul de Lege privind suspendarea rambursării creditelor („Legea”).

În data de 31.03.2020, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, iar în data de 01.04.2020 a fost înregistrat la Camera Deputaților spre dezbatere, fiind adoptată în Plenul acesteia la  03.04.2020.

Proiectul de lege prevedea o serie de facilități acordate debitorilor, părți într-un contract de credit sau de leasing, constând, pe de-o parte, în suspendarea obligației de a achita ratele scadente și accesoriile acestora iar, pe de altă parte, de suspendare a procedurilor de executare silită care au fost demarate până la data la care legea ar fi urmat să intre în vigoare și în baza contractelor anterior menționate.

Obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor ar fi urmat să se suspende pe o perioadă de până la 9 luni, dar fără să depășească data de 31.12.2020 și fără a da naștere la costuri suplimentare.

De asemenea, dobânda și comisioanele aferente plăților suspendate, nu s-ar fi capitalizat la soldul creditului existent.

În ceea ce privește procedurile de executare silită, Legea prevedea suspendarea acestora până la data de 31.12.2020.

 

III. Decizia pronunțată de Curtea Constituțională

La data de 06.04.2020, Curtea Constituțională a fost sesizată cu privire la neconstituționalitatea Legii pentru rambursarea creditelor. 

În urma deliberării, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Legea este neconstituțională, în ansamblul său.

Pentru a decide astfel, Curtea a reținut că Legea determină apariţia unor situaţii de incoerenţă şi instabilitate legislative contrare principiului securităţii raporturilor juridice în componenta sa referitoare la claritatea şi previzibilitatea legii, prevăzut de art. 1 alin (5) din Constituție, întrucât are același obiect de reglementare cu cel al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 30 martie 2020, și anume suspendarea până la 9 luni dar nu mai mult de 31 decembrie 2020 a obligației de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor aferente împrumuturilor acordate debitorilor de către creditori.

 

IV. Efectele Deciziei Curții Constituționale

Deciziile Curții Constituționale sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor, ulterior publicării în Monitorul Oficial, Partea I.

Conform art. 147, alin. (2) din Constituția României, în cazul în care legea a fost constatată neconstituțională, înainte de promulgarea sa, Parlamentul este obligat să reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale.

Luând în considerare faptul că motivarea Curții Constituționale nu este redactată la acest moment, nu pot fi cunoscute nici modificările pe care legiuitorul ar trebui să le opereze asupra proiectului de lege.

Or, adoptarea unei astfel de legi într-un viitor îndepărtat, ar putea fi lipsită de relevanță pentru debitorii a căror rate au devenit deja scadente.

 

V. Efectele deciziei Curții Constituționale asupra debitorilor

Cel puțin la nivel general, Legea privind suspendarea rambursării creditelor conținea anumite reglementări mai favorabile debitorilor, prin suspendarea rambursării ratelor scadente, dobânzilor și comisioanelor aferente împrumuturilor acordate de către creditori, prin prelungirea corespunzătoare a maturității creditului și nu prin capitalizarea dobânzii.

Cu toate acestea, decizia Curții Constituționale nu îngrădește posibilitatea debitorilor de a apela la dispozițiile OUG nr. 37/2020.

Procedura de acordare a facilităților de suspendare este prevăzută în Hotărârea nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori („Normele”).

Perioada pe care se poate dispune suspendarea plății ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane se stabileşte pe baza opţiunii debitorului și este cuprinsă între 1 şi 9 luni și nu poate depăşi data de 31 decembrie 2020.

De asemenea, conform Normelor, poate fi suspendată rambursarea ratelor, dobânzilor şi comisioanelor scadente numai pentru creditele ipotecare care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

c) nu le-a fost declarată scadenţa anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;

d) nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligaţiilor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

Astfel, la o primă vedere, ar rezulta faptul că nu reprezintă o condiție pentru acordarea facilităților achitarea ratelor scadente ulterior datei de 16 martie 2020 și până la data formulării cererii (i.e. 30 martie 2020- 15 mai 2020).

Nu în ultimul rând, este important de subliniat faptul că nu orice debitor poate beneficia de facilități acordate de O.U.G. 37/2020, fiind necesar ca aceasta să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

  1. situația generată de pandemia COVID-19 să fi afectat veniturile proprii şi/sau veniturile aferente familiei debitorului (i.e. persoană fizică) direct sau indirect;
  2. debitorul se se afle în imposibilitate de a onora obligaţiile de plată aferente creditului.

În acest context, trebuie menționat că fiecare debitor trebuie să declare pe proprie răspundere faptul că îndeplinește criteriile de eligibilitate, iar solicitarea către creditor trebuie transmisă cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței (i.e. 15 mai 2020).

Creditorul va notifica debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor în termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării.