SOLUȚIE C.C.R. – ACTUALITATE (2) 08.05.2020

Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate privind art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență și O.U.G. 34/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 1/1999.

 

În urma sesizării Curții Constituționale de către Avocatul Poporului cu excepția de neconstituționalitate referitoare la prevederile art. 9, art. 14 lit. c1) – f) și art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare și la O.U.G. nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, în ansamblul său, Curtea Constituțională a României (în continuare ”C.C.R.”) s-a pronunțat la data de 6 mai 2020 în sensul admiterii excepției de neconstituționalitate și a constatat neconstituționale prevederile care au făcut obiectul sesizării, cu excepția art. 9, art. 14 lit. c1) –  f) din O.U.G. nr. 1/1999 (denumită în continuare ”Decizia C.C.R.”).

După publicarea Deciziei C.C.R., ordonanța și dispoziția din ordonanță în vigoare constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu le pune de acord cu prevederile Constituţiei.

Totodată, în baza dispozițiilor art. 31 alin. (3) teza finală din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.

Decizia prin care Curtea a constatat necostituţionalitatea se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului precum şi – pentru informare – autorităţilor publice implicate.

 

I. DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE. CONSECINȚE PRACTICE.

Decizia CCR vizează O.U.G. nr. 34/2020 publicată în data de 31 martie 2020 prin care s-a majorat semnificativ cuantumul amenzilor pentru persoane fizice și juridice și de art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 care stabilește sancțiunile pentru încălcarea măsurilor stabilite pe durata stării de urgență și prin ordonanțele militare.

Pronunțarea acestei decizii de către Curtea Constituțională atrage după sine o serie de consecințe pe care le vom dezvolta în cele ce urmează.

Aceasta va produce efecte de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României. Potrivit art. 147 alin. (4) din Constituția republicată, decizia este general obligatorie și are putere numai pentru viitor de la data publicării.

Un prim aspect important constă în miza pe care o va juca această decizie în demersurile judiciare ce vor fi efectuate de persoane împotriva proceselor-verbale de contravenție prin care acestea au fost sancționate, pe baza dispozițiilor legale constatate ca fiind neconstituționale.

Având în vedere că prin decizie nu aveau cum să fie anulate procesele-verbale de constatare a  contravențiilor, persoanele vizate de amenzi vor putea cere în instanță anularea acestora și pot invoca decizia C.C.R. în susținere, cu precizările pe care le vom analiza mai jos.

Una dintre chestiunile de interes în contestarea proceselor – verbal de contravenție este dacă pot fi contestate și amenzile date începând cu instituirea stării de urgență, respectiv din data de 16 martie 2020 până la modificarea cuantumului amenzii prin O.U.G. nr. 34/2020.

Apreciem că răspunsul este unul afirmativ, deci că ar putea fi contestate, având în vedere că textul art. 28 din O.U.G. nr.    1/1999, afectat de viciul de neconstituționalitate prin prisma lipsei de claritate, exista și înainte de modificare intervenită, care are în vedere doar cuantumul amenzii.

Un al doilea aspect de interes este răspunsul la întrebarea dacă se vor putea da amenzi în continuare, în baza dispozițiilor constatate ca fiind neconstitiționale, cât timp decizia CCR nu a fost încă motivată și, astfel, publicată, deci nu produce efecte.

 

II. EXERCITAREA PLÂNGERII ÎMPOTRIVA PROCESULUI-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIEI. TERMENUL DE EXERCITARE.

După cum am precizat anterior, procesele-verbale de contravenție pot fi atacate în instanță, respectiv la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

Împotriva procesului-verbal  de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia (conform art. 31 din Ordonanta Guvernul nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor).

Dat fiind contextul actual, termenul de exercitare a căii de atac nu curge pe perioada stării de urgență, însă se pune problema dacă intervine o cauză de suspendare sau o cauză de întrerupere a acestuia prin raportare la Decretul nr. 195/2020 de instituire a stării de urgență și la Decretul nr. 240/2020 de prelungire a acesteia.

Pe de-o parte, se poate considera că intervine o cauză de suspendare în ceea ce privește exercitarea plângerii împotriva proceselor verbale de contravenție emise în perioada Decretului nr. 195/2020.

Pe de altă parte,  sub imperiul Decretului nr. 240/2020, termenul pentru exercitarea plângerii este întrerupt, conform art. 63 alin. (12).

***

Concluzionând, persoanele vizate de amenzi pot invoca Decizia C.C.R. în demersurile lor judiciare privind anularea acestora, atrâgând consecințe favorabile, cu rezerva dată de specificitatea fiecărui caz în parte.

Persoanele interesate trebuie să fie atente, însă, la respectarea termenului pentru exercitarea plângerii.