NOUTĂȚI LEGISLATIVE – MĂSURI FISCALE

MĂSURI FISCAL-BUGETARE IMPLEMENTATE ȘI/SAU ADOPTATE DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE ȘI A.N.A.F.

 

În data de 14.04.2020, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (denumită în cele ce urmează „ANAF”) a fost publicat un Comunicat (accesibil aici) prin care au fost aduse la cunoștință publică măsurile implementate de Ministerul Finanțelor Publice împreună cu ANAF în vederea sprijinirii mediului de afaceri dar și pentru susținerea conformării voluntare. Măsurile sunt întreprinse în temeiul:

 1. Ordonanței de Guvern nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare (denumită în cele ce urmează „Ordonanța 29/2020),
 2. Ordonanței de Guvern nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative (denumită în cele ce urmează „Ordonanța 33/2020”), și
 3. Ordonanței de urgență aprobată în ședința Guvernului din data de 09.04.2020 (denumită în cele ce urmează „Proiect de Ordonanță”).

În cuprinsul Comunicatului sunt aduse la cunoștință publică (i) atât măsuri implementate de Ministerul Finanțelor Publice și ANAF în temeiul actelor normative de mai sus (menționate la  punctele I-II de mai jos), (ii) precum și măsuri efectiv adoptate în vederea spirjinirii mediului de afaceri menționate la punctul III de mai jos.

 

I. MĂSURI IMPLEMENTATE PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ ȘI PE O PERIOADĂ ULTERIOARĂ DE 30 DE ZILE

În conformitate cu actele normative de mai sus se implementează pe perioada stării de urgență și, ulterior, pe o perioadă de 30 de zile de la încetarea stării de urgență următoarele măsuri:

 1. Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţe 29/2020 și neachitate până la încetarea acestor măsurilor nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Nu sunt considerate obligații fiscale restante, potrivit legii, obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a Ordonanța nr. 29/2020 și neachitate până la încetarea acestor măsuri.
 3. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală.
 4. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență. În acest caz, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.
 5. Se suspendă condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate potrivit legii. Aceste condiții se consideră îndeplinite dacă debitorii achită obligațiile aferente în termen de 30 de zile de la încetarea perioadei de aplicare a acestor măsuri fiscale.
 6. Pentru obligațiile care reprezintă condiție de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, contribuabilii pot solicita modificarea eșalonării la plată, cu condiția ca cererea să fie depusă până la expirarea termenului menționat la pct. 5, prevederile art. 195 din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.
 7. Obligațiile bugetare care reprezintă condiție de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, inclusiv cele cuprinse în ratele din graficele de eșalonare, nu sunt considerate obligații fiscale restante.
 8. Extinderea rambursării TVA cu control ulterior.
 9. Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

 

II. BONIFICAȚII ACORDATE PLĂTITORILOR DE IMPOZIT PE PROFIT

1. Se acordă o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, dacă contribuabilii plătitori de impozit pe profit plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv. Bonificația este de (i) 5% pentru contribuabilii mari și (ii) 10% pentru contribuabilii mijlocii si ceilalți contribuabili.

Categoriile de contribuabili beneficiari ai bonificațiilor prezentate anterior sunt următoarele:

a) contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

b) contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege;

c) contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv contribuabilii care inițial au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, iar ulterior au optat ca anul fiscal să corespundă exercițiului financiar. Această categorie de contribuabili beneficiază de bonificație dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020.

2. Se acordă o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul I al anului 2020, pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent acestui trimestru, până la data de 25 aprilie 2020, inclusiv.

3. Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate.

4. Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3), respectiv art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.

Redăm mai jos textele legale din legea 82/1991 menționate mai sus, astfel:

Art. 36 alin. (1) din Legea 82/1991 prevede că „Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) depun un exemplar al situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, după cum urmează:

 1. societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
 2. celelalte persoane juridice, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.”

Art. 36 alin. (3) din Legea 82/1991 prevede că „Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.”

Art. 37 din Legea 82/1991 prevede că „Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) să depună, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.”

5. Deducerea sumelor reprezentând sponsorizări către instituții publice și alte organe ale autorității publice din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita prevăzută de actul normativ, se efectuează în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

6. Nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform Codului fiscal, care importă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență, medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevăzute în anexa la Ordonața 33/2020.

7. Modificarea modului de calcul a plăților anticipate pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit care aplică sistemul anual de plată a impozitului pe profit cu plăți anticipate, în sensul stabilirii nivelului acestora la valoarea stabilită pe baza calculului trimestrial curent ,față de 1/4 din impozitul anului precedent(actualizat cu indicele prețurilor de consum estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează plăți anticipate), pentru a corela sarcina fiscală cu încasările reduse determinate de închiderea activităților total sau parțial prin afectarea mediului economic de măsurile de combatere a epidemiei Covid -19.

 

III. MĂSURI ADOPTATE DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE ȘI ANAF ÎN SCOPUL SPRIJINIRII MEDIULUI DE AFACERI

Pe lângă implementarea măsurilor dispuse prin Ordonanța 29/2020, Ordonanța 33/2020 și Proiectul de Ordonanță, Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au adoptat următoarele măsuri în scopul spijinirii mediului de afaceri:

 1. Implementarea obligațiilor de plată în platforma ghiseul.ro pentru facilitatea îndeplinirii obligațiilor de plată ale contribuabililor;
 2. Introducerea de noi documente pe baza cărora contribuabilii persoane fizice să se poată identifica electronic în SPV (alte acte administrative începând cu 1.04.2020);
 3. Asigurarea cadrului legal împreună cu MFP în vederea depunerii electronice și a altor formulare specifice evitării dublei impuneri și acorduri fiscale internaționale (OMFP 1830/2020);
 4. Soluționarea la distanță a solicitărilor contribuabililor de către 900 de inspectori, care au acces la bazele de date necesare desfășurării unor activități specifice (ex. certificate de atestare fiscală, rambursari TVA, alte categorii de solicitări);
 5. Aprobarea, pe perioada stării de urgență, a susținerii contestației în fața organelor de soluționare a contestațiilor și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță/telefon, direcția de specialitate menținând legătura permanent cu contribuabilii pentru găsirea celor mai bune soluții;
 6. Asigurarea de la distanță a serviciului de asistență a contribuabililor în domeniul fiscal și IT în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale (SPV, Call – Center și Formularul de Contact) pentru asigurarea conformării fiscale;
 7. Direcția Generală a Vămilor și Direcția Generală Antifraudă Fiscală lucrează în prima linie pentru a pune în aplicare ordonanțele militare din perspectiva atribuțiilor ANAF;
 8. Desfășurarea de campanii în rândul contribuabililor care au solicitat rambursarea de TVA, pentru a fi pregătite cu rapiditate compensările și restituirile de taxe, necesare în derularea procedurii de rambursare;
 9. Continuarea procesului de reorganizare a ANAF pentru ca analiza de risc să fie principalul mecanism de aplicare a procedurilor de administrare fiscală;
 10. Constituirea Grupului de analiză fiscală pentru comunicarea rapidă cu reprezentanții mediului de afaceri și ai mediului academic, în care se discută și se propun măsuri economice și fiscale care să vină, în continuare, în sprijinul contribuabililor.