REGLEMENTARE TEMPORARĂ ÎN MATERIE SOCIETARĂ – NOUTATE LEGISLATIVĂ

O.U.G. nr. 62/2020 – Măsuri în domeniul societăților care permit adoptarea la distanță a hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor/Asociaților societăților reglementate de Legea nr. 31/1990

Guvernul României a adoptat în ședința din 7 mai 2020, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, proiectul de Ordonanță de urgență pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare. Actul normativ a primit numărul 62 din 2020 (în continuare ”Ordonanța” sau ”OUG nr. 62/2020”).
Ordonanța de urgență a Guvernului a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 372 în data de 8 mai 2020, moment de la care a intrat în vigoare.
Ordonanța a avut în vedere reglementările generate de contextul pandemiei cauzate de răspândirea noului tip de coronavirus SARS-CoV-2 și a afecțiunii cauzate de acesta și totodată dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare ‘’Legea 31/1990’’). Aceasta prevede că în termen de maxim cinci luni de la data încheierii exercițiului financiar, societățile au obligația întrunirii adunării generale a asociaților/acționarilor (în continuare denumite ”AGA”) pentru a decide asupra unor aspecte esențiale pentru funcționarea lor, precum aprobarea situațiilor financiare anuale și stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, pentru analiza gestiunii consiliului de administrație și, dacă este cazul, alegerea sau revocarea membrilor consiliului de administrație ori de supraveghere.
Actul normativ vine, chiar dacă pe finalul perioadei stării de urgență, să reglementeze într-un domeniu de interes în materie societară, chiar și în perioada de după încetarea stării de urgență, în condițiile în care regulile de prevenție în domeniul sanitar și cele de distanțare fizică, cu scopul prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus, vor fi ajustate și aplicate și de acum înainte.
Reglementarea analizată este una de aplicare temporară, respectiv pentru AGA convocate și/sau ținute deja și cele ce se vor convoca și/sau se vor ține în perioada stării de urgență, precum și pentru cele convocate și ce se vor ține în primele 2 luni după încetarea stării de urgență.
Ordonanța conține reguli alternative față de cele prevăzute de Legea 31/1990 cu privire la convocarea AGA, ținerea (sau desfășurarea în accepțiunea actului analizat) AGA, respectiv pentru exercitarea dreptului de vot, precum și o reglementare ce conține o cauză legală de acoperire a unor motive de nulitate ale AGA ținute în perioada stării de urgență, dar anterior adoptării sale.

I. MĂSURILE PREVĂZUTE DE ORDONANȚĂ PENTRU CONVOCAREA ȘI ȚINEREA AGA.
Un prim domeniu de reglementare al Ordonanței este acela al convocării adunărilor generale ale societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, dându-se posibilitatea ca pe perioada stării de urgență, convocarea să se facă și prin alte mijloace decât cele prevăzute de art. 117 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv prin mijloace de comunicare la distanță (art. 1 din Ordonanță).
Convocarea se poate face, în concret, prin email, fax, ori alte mijloace electronice, ori prin corespondență scrisă, respectiv prin servicii poștale.
În scopul acestei forme de convocare, Ordonanța impune ca organul cu competențe în materia convocării AGA (a se vedea în acest sens art. 195 din Legea 31/1990 pentru situația societăților cu răspundere limitată, ori art. 117 din Legea 31/1990 pentru societățile pe acțiuni) ”să decidă” cu privire la aplicarea formelor alternative de convocare prevăzute de Ordonanță, scop pentru care, în opinia noastră, dacă e vorba de un organ colegial de conducere, acesta trebuie să ia decizia printr-un act formal (spre exemplu, în cazul unui consiliu de administrație, convocarea în formele alternative prevăzute de Ordonanță trebuie decisă printr-o decizie/hotărâre).
Ordonanța instituie două variante de convocare a adunărilor generale în art. 1 alin. (1):
• Fie prin modalitățile prevăzute la art. 117 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990, respectiv publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate.
• Prin orice mijloace de comunicare la distanță, care asigură transmiterea textului cu condiția ca fiecare acționar/asociat să comunice/să fi comunicat în scris administratorilor/consiliului de administrație/directoratului adresa poștală sau, după caz, cea de poștă electronică, numărul de telefax ori alte coordonate la care poate primi corespondența cu societatea. Pot fi folosite în acest scop și adresele acționarilor/asociaților înscrise în registrul acționarilor/asociaților.
• Ordonanța prevede că pe durata stării de urgență, adunările generale ale acționarilor/asociaților pot avea loc, chiar dacă actul constitutiv nu prevede sau interzice, și prin corespondență sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, în felul acesta instituind o “derogare” de la art. 117 alin. (5) din Legea 31/1990 care prevede că modurile de convocare prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică nu pot fi folosite dacă sunt interzise prin actul constitutiv sau prin alte dispoziții legale.

Potrivit art. 5 alin. (1) din ordonanță, adunarea generală a acționarilor/asociaților poate fi ținută prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, şi a dreptului de exercitare a votului prin corespondență, iar art. 4 din ordonanță prevede posibilitatea ținerii adunărilor generale exclusiv prin corespondență.
Aceste variante atrag cu sine reguli proprii de desfășurare și de exercitare a votului după cum sunt descrise pe larg în cuprinsul ordonanței – a se vedea art. 3 și art. 4 din Ordonanță.

Un alt aspect important prevăzut de ordonanță este reprezentat de dispoziția privind termenul de întrunire a adunării generale ordinare.
În acest sens, legea 31/1990 prevede în art. 111 alin. (1) că adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar.
Ordonanța stabilește prelungirea termenului de întrunire a adunării acționarilor precizat anterior, până la data de 31 iulie 2020.

Pe perioada prelungirii prevăzute la alin. (1), consiliul de administrație, respectiv directoratul nu este ținut de obligația de convocare a adunării generale, prevăzută la art. 15324 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

II. EXERCITAREA VOTULUI – ADOPTAREA HOTĂRÂRILOR AGA.
a. Cazul adunărilor generale ținute exclusiv prin corespondență – art. 4 din Ordonanță
În conformitate cu art. 4 alin. (2) din ordonanță, acționarii/asociații comunică votul prin corespondență în modalitățile indicate în convocator, și anume, prin scrisoare recomandată, servicii de poștă sau curier ori prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, astfel încât votul să fie primit de societate până la data ținerii ședinței. Prevederile art. 5 alin. (4) se aplică în mod corespunzător, respectiv împuternicirea de reprezentare pentru ședință se va transmite pentru a ajunge la societate până la data ținerii ședinței.
b. Cazul adunărilor generale ținute prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința- art. 5 din Ordonanță
Potrivit art. 5 alin. (2), mijloacele electronice de comunicare la distanță trebuie să îndeplinească anumite condiții tehnice necesare pentru a permite, printre altele, exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia și verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în adunare.
Alin. (4) al aceluiași articol prevede că în cazul în care acționarii/asociații participă la adunarea generală prin reprezentant, procurile în original sunt transmise sau depuse la locul indicat în convocare, prin scrisoare recomandată sau servicii de poștă ori curier, respectiv prin poșta electronică în situația procurilor semnate cu semnătură electronică extinsă, astfel încât să fie primite de societate până la data ținerii ședinței.

Indiferent de modalitatea în care sunt ținute adunările generale, dacă pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află aspecte care necesită vot secret conform art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, organul statutar care are competența de a convoca adunarea generală va asigura ca votul acționarilor să fie exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât acelor persoane însărcinate cu numărarea si validarea voturilor în cadrul adunării.
Hotărârea adunării generale a acționarilor/ asociaților care va cuprinde toate punctele de pe ordinea de zi aprobate în cadrul adunării generale va fi întocmită și semnată cu semnătură olografă sau cu semnătură electronică extinsă de către Președintele consiliului de administrație sau administratorul cu puteri de reprezentare ori președintele directoratului sau, după caz, persoana împuternicită de acesta, în cazul în care președintele sau administratorul ori președintele directoratului se află în imposibilitatea de a-și îndeplini funcția.

III. ALTE DISPOZIȚII
Prevederile anterioare sunt aplicabile și adunărilor generale ale acționarilor/ asociaților convocate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar pentru care ținerea ședinței este stabilită pentru o dată ulterioară instituirii stării de urgență, însă limitate în timp la 2 luni după încetarea stării de urgență.
Dacă există motive temeinice care țin de împrejurările excepționale organul statutar care are competența de convocare a adunării generale poate modifica data și/sau ora sau locul ținerii adunării, informând pe acționari/asociați cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru adunare, potrivit art. 1. Data de referință rămâne aceeași. Buletinele de vot si procurile transmise rămân valabile, cu excepția cazului în care se transmit buletine și/sau procuri noi.
Modificarea datei, orei, locului adunării sau a modalității de desfășurare și exercitare a dreptului de vot nu dă naștere obligației de a relua formalitățile de convocare și nu constituie o cauză de nulitate a hotărârii.

Dacă adunarea generală a acționarilor/asociaților convocată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de ugență nu se poate desfăşura în condiţiile art. 3-5 organul statutar care are competența de convocare a adunării generale poate revoca convocarea adunării.
Pe durata stării de urgență, participarea la reuniunile organelor colective de administrare, supraveghere și/sau ale directoratului societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, se poate face și prin intermediul mijloacelor de comunicare directă la distanță, indiferent de obiectul deciziei.

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență sunt aplicabile și adunărilor generale convocate pe durata stării de urgență, dar care sunt întrunite ulterior încetării acestei stări, precum și adunărilor generale convocate și întrunite în primele 2 luni după încetarea stării de urgență.
Prevederile ordonanței de urgență nu sunt aplicabile societăților aflate sub incidența Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. (Articolul 13)
O reglementare din cuprinsul Ordonanței se referă la anihilarea unor cauze potențiale de nulitate ale hotărârilor AGA adoptate după instituirea stării de urgență, însă înainte de adoptarea Ordonanței – art. 8 din Ordonanță. Astfel, legiuitorul a prevăzut faptul că, în măsura în care adunările s-au desfășurat conform Ordonanței, a existat acordul tuturor acționarilor, iar votul a fost exercitat conform modalităților reglementate, nerespectarea formalităților impuse de Legea 31/1990, ori de actul constitutiv, de la care derogă prevederile OUG nr. 62/2020 nu poate conduce la nulitatea actului. Textul stabilește totodată o prezumție de acord cu privire la desfășurarea AGA în condițiile Ordonanței, dacă votul a fost exprimat conform regulilor din aceasta.
Textul lasă loc de interpretare, fiind necesare îndrumări de specialitate pentru ca actorii societari să realizeze o aplicare coerentă a legii, cu luarea în considerare a necesităților economico – sociale ale societății, asociaților/administratorilor și persoanelor în legătură cu societatea, care impun uneori luarea unor decizii rapide.