SE POATE PRELUNGI TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CU PERIOADA SUSPENDĂRII ACESTEIA?

de Adriana Crai, Managing Partner și Nicoleta Vădeanu, Associate 

În cazul suspendării unei autorizații de construire, dacă măsura suspendării încetează, apare următoarea întrebare în practică: Se prelungește automat valabilitatea autorizației de construire cu perioada suspendării? Din punctul nostru de vedere, răspunsul poate fi doar unul singur: DA.

DE CE? Pentru că pe perioada suspendării, beneficiarului îi este interzis să înceapă sau, după caz, să continue lucrările în temeiul autorizației de construire. Pe cale de consecință, deși nu este expres reglementat acest aspect în legislație, o interpretare contrară – în sensul ca termenul de valabilitate al autorizației să curgă pe perioada suspendării – ar fi în dezacord cu dispozițiile legale aplicabile sau incidente, dar și cu logica juridică.

Suspendarea poate interveni (i) fie în cazul în care este dispusă de instanță, până la soluționarea procesului privind anularea autorizației de construire, (ii) fie în cazul în care este atacată de prefect (suspendare de drept).

TIPURILE SUSPENDĂRII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

În ceea ce privește suspendarea autorizației de construire de către instanță, legea specială, art. 12 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, prevede că „o dată cu introducerea acțiunii se pot solicita instanței judecătorești suspendarea autorizației de construire sau desființarea și oprirea executării lucrărilor, până la soluționarea pe fond a cauzei.” Deși pe temeiul legii speciale, pare că se poate solicita suspendarea autorizației de construire numai o dată cu acțiunea în anularea autorizației de construire, din punctul nostru de vedere, dispozițiile generale rămân aplicabile, iar suspendarea autorizației de construire se poate solicita și înainte de introducerea acțiunii în anulare în temeiul art. 14 din legea 554/2004.

Cel de-al doilea tip de suspendare, aceea de drept, operează la data atacării autorizaţiei de construire de către prefect, dacă există eventuale indicii de nelegalitate ale acesteia și dacă există o sesizare în urma activităţii de control a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 

 

EFECTELE SUSPENDĂRII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

Cu privire la efectele suspendării autorizației de construire, art. 14 alin. (7) din Legea 554/2004 prevede: „Suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării.” În doctrină[1], s-a reținut că suspendarea executării actului administrativ reprezintă operațiunea de întrerupere vremelnică a efectelor acestuia asupra celor vizați.

Autorizația de construire constituie actul final de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcții. Perioada de valabilitate a autorizației de construire este de cel mult 24 de luni de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii, interval în care solicitantul are dreptul să înceapă lucrările.

În cazul suspendării autorizației de construire, efectele autorizației de construire sunt întrerupte temporar. Beneficiarului îi este interzis să înceapă efectuarea lucrărilor sau, după caz, să continue lucrările în temeiul autorizației de construire. Or, dacă efectul principal al autorizației (de a permite efectuarea lucrărilor) este suspendat, nu există nicio rațiune pentru care termenul de valabilitate (acordat fix pentru efectuarea acestor lucrări) să curgă pe perioada suspendării. În consecință, valabilitatea autorizaţiei de construire se prelungeşte, de drept, cu perioada în care aceasta a fost suspendată.

Această teză a fost expres reglementată în perioada 2001-2005, prin art. 58 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a legii 51/1990 aprobate prin Ordinul nr. 1943/2001 care prevedea: „În situaţia în care suspendarea autorizaţiei de construire/desfiinţare nu a fost întemeiată, titularul acesteia este îndreptăţit să primească valoarea prejudiciului adus şi a daunelor-interese. În această situaţie, durata de execuţie ori valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se prelungeşte, de drept, cu perioada în care aceasta a fost suspendată.” Prevederea nu a mai fost preluată de Normele metodologice de aplicare a legii nr. 51/1990 aprobate prin Ordinul 1430/2005, însă regula prelungirii de drept a valabilității autorizației de construire rămâne în continuare aplicabilă.

O interpretare contrară, în sensul că termenul de valabilitate curge chiar și pe perioada suspendării, contravine Legii nr. 554/2004 care prevede în mod expres că suspendarea autorizației de construire are ca efect suspendarea oricărei forme de executare.

Această chestiune devine și mai importantă în cazul suspendării de drept sau a celei dispuse de instanță, suspendare care își poate produce efectele până când instanța se pronunță cu privire la anularea actului. În cazul în care instanța respinge în mod definitiv cererea de anulare a actului administrativ, constatând, pe cale de consecință, legalitatea autorizației, este o interpretare lipsită de orice logică juridică –inclusiv la nivel constituțional– aceea de a spune că efectul suspendării a dus de fapt, prin trecerea perioadei de suspendare, la lipsirea de efecte a unui act administrativ confirmat legal. Or, o astfel de interpretare nu poate conduce decât la consecințe ilogice și neconforme cu scopul suspendării actului administrativ, încurajând potențiale acțiuni abuzive ale terților.

Mai mult de atât, Legea 554/2004 se completează, în privința procedurii, cu Codul de Procedură Civilă, astfel încât soarta termenelor de suspendare este clar determinată, ca drept comun.

Suspendarea termenului procedural se caracterizează prin faptul că, după suspendare, cursul termenului se reia din punctul în care s-a oprit, luându-se în calcul şi timpul scurs până la momentul suspendării. O aplicație practică a acestei reguli în materie procedurală o regăsim, spre exemplu, la art. 418 din Codul de procedură civilă, conform căruia cursul perimării se suspendă cât timp durează suspendarea judecăţii. În acest caz, suspendarea judecății determină suspendarea termenului de perimare (sancțiune care operează atunci când cauza rămâne în nelucrare din vina părții) pentru că legiuitorul prezumă în mod absolut că pe perioada suspendării, partea nu poate să facă oricum acte de procedură. Prin analogie, suspendarea neîntemeiată a autorizației de construire (perioadă în care beneficiarul nu poate începe sau continua lucrările de construcții, dar nici nu poate modifica sau prelungi valabilitatea autorizației de construire) nu poate conduce la curgerea termenului de valabilitate al autorizației pe durata suspendării.

Dacă am admite că termenul de valabilitate al autorizației de construire curge pe perioada suspendării acesteia, procesul de fond, privind anularea, se poate prelungi astfel încât autorizația de construire poate ieși, pe un calcul matematic, din perioada de valabilitate, chiar dacă finalmente este respinsă în mod definitiv cererea de anulare a autorizației de construire.

În acest caz, beneficiarul autorizației de construire ar fi sancționat în mod injust, în condițiile în care, deși obține legal autorizația de construire, ulterior, prin măsura suspendării neîntemeiate a autorizației de construire este pus în imposibilitatea de a beneficia de efectele actului administrativ.

Pentru evitarea interpretărilor contrarii, apreciem că ar fi util ca de lege ferenda să se revină la sistemul reglementării exprese a prelungirii de drept a valabilității autorizației de construire cu perioada în care autorizația a fost suspendată.

[1]Eugenia Marin, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 comentariu pe articole Ed. Hamangiu 2020, pag. 355.