ȘOMAJUL TEHNIC PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

I. CADRUL LEGAL

Noțiunea de șomaj tehnic nu beneficiază de o consacrare terminologică expresă în legislația muncii, fiind utilizată pentru sintagma întreruperea sau reducerea temporară a activității fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare reglementată de art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii.

Șomajul tehnic este în prezent reglementat de (i) articolele XI-XV din Ordonanța 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („Ordonanța 30/2020”) modificată ulterior prin Ordonanța 32/2020, precum și de (ii) articolele 52-53 Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 („Codul Muncii”).

În contextul actual al pandemiei Covid-19, prin Ordonanța 30/2020 modificată prin Ordonanța 32/2020 au fost luate câteva măsuri în sprijinul angajatorilor și salariaților, una dintre aceste măsuri fiind plata indemnizației de șomaj din bugetul asigurărilor sociale. În cazul angajatorilor afectați de pandemia Covid-19 puși în situația de a reduce sau întrerupe activitatea, s-a prevăzut ca în cazul în care angajatorii suspendă contractele de muncă să beneficieze de scutirea totală sau parțială de plată a indemnizației către salariați.

 

II. INDEMNIZAȚIE PENTRU ȘOMAJ TEHNIC

Art. 53 din Codul Muncii prevede că „Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 52 alin. (3).”

Însă, potrivit Ordonanței 30/2020, pe perioada stării de urgență, plata indemnizației de șomaj (parțial sau total) se suportă din bugetul asigurărilor sociale, angajatorul fiind astfel scutit în integralitate sau în parte de această indemnizație după cum vom arăta în cele ce urmează.

Ordonanța 30/2020 prevede că indemnizaţiile pentru șomaj tehnic de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Indemnizația de șomaj tehnic este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, iar calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

N.B. Pentru indemnizaţia de șomaj tehnic nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia de șomaj tehnic aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Excepții de la acordarea indemnizației pentru șomaj tehnic:

 1. De această indemnizație, nu beneficiază salariații angajatorului care se află în situația prevăzută de art. 52 alin. (3) din Codul muncii „În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.”
 2. Potrivit XI punctul (9) din Ordonanța 30/2020 „În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1).”

N.B. Indemnizația de șomaj tehnic se stabilește la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Cu toate acestea, Ordonanța 30/2020 prevede că numai 75% din căștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr.6 /2020 se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj. În cazul în care indemnizația depășeste 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2020, diferența va fi suportată de angajator în situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite.

Prin Legea 6/2020 s-a stabilit câștigul salarial mediu brut în cuantum de 5.429 RON. Drept urmare, cuantumul maxim al indemnizației brute care poate fi suportat din bugetul asigurărilor sociale este de 4.071,75 RON (75% x 5.429).

 

III. BENEFICIARII INDEMNIZAȚIEI DE ȘOMAJ TEHNIC PLĂTITĂ DIN BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

Potrivit Ordonanței 30/2020 modificată prin Ordonanța 32/2020 de indemnizația pentru șomaj tehnic beneficiază salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate.

N.B. Potrivit modificărilor recente ale Ordonanței de Urgență nr. 30/2020:

 1. Șomajul tehnic se acordă doar pe baza de declarație pe proprie răspundere fără a mai fi necesară obținerea certificatului de situație de urgență.
 2. Indemnizația de șomaj tehnic se acordă pentru toți salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate, abrogându-se prevederile potrivit cărora doar 75% din salariații angajatorilor care și-au redus activitatea ca urmare a epidemiei Covid -19 beneficiază de indemnizație.

 

IV. PROCEDURA OBȚINERII INDEMNIZAȚIEI DE ȘOMAJ TEHNIC SUPORTATĂ DIN BUGETUL ASIGURĂRILOR DE ȘOMAJ

Angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, (i) o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de (ii) o declaraţie pe propria răspundere şi (iii) de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Aceste documente se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, iar plata indemnizației de șomaj se face în 15 zile de la depunerea documentelor în conturile deschise de angajatori la băncile comerciale.

Ulterior, angajatorul are obligația ca în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestor sume să efectueze plata indemnizației către salariat. Reamintim că salariatul va primi indemnizația de șomaj tehnic care rezultă în urma impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

Angajatorii răspund de corectitudinea și veridicitatea datelor transmise către agențiile de ocupare a forței de muncă în vederea încasării indemnizațiilor aferente șomajului tehnic.

N.B. Chiar dacă plata indemnizației de șomaj tehnic nu este condiționată de verificarea realității datelor și documentelor transmise, după încetarea stării de urgență, cel mai probabil, autoritățile competente vor efectua controle în acest sens. Astfel, este important ca angajatorii să poată face dovada îndeplinirii condițiilor prin documente justificative la momentul controlului.

 

V. ALTE CATEGORII DE BENEFICIRI AI INDEMNIZAȚIEI

În categoria celor care pot să beneficiaze de indemnizația se numără și următoarele persoane care au fost afectate de pandemia Covid-19:

a. profesioniștii reglementați de art. 3 alin. (2) din Codul Civil, respectiv cei care exploatează o întreprindere precum și persoanele care au încheiat convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2. Aceștia beneficiază de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.

N.B. Din prevederile de mai sus, rezultă că pentru acestă categorie, indemnizația se acordă numai dacă se întrerupe activitatea spre deosebire de indemnizația de șomaj tehnic acordată salariaților în cazul în care angajatorii reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial.

b. persoanele prevăzute la art. 671 (1) lit. a) – c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020. Indemnizaţia se suportă din bugetul de stat.

c. cele care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, beneficiază de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, în baza documentelor solicitate de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

 

Persoanele menționate la literele a și c, de mai sus depun la agențiile teritoariale o cerere însoţită de copia actului de identitate şi o declaraţie pe propria răspundere până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

Pentru persoanele prevăzute la puctul V litera b de mai sus, în vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, structurile sportive cu care persoanele au încheiate contracte de activitate sportivă depun, prin poşta electronică, la agenţiile teritoriale în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, la care se ataşează lista cu participanţii la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. Plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) se realizează către structurile sportive care vor face plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă.

Pentru persoanele prevăzute mai sus plata indemnizaţiei se realizează de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi structurile sale subordonate.

 

VI. MODIFICĂRI LEGISLATIVE ADUSE PRIN ORDONANȚA 32/2020

În data de 30 martie a fost publicată Ordonanța 32/2020 prin care au fost aduse numeroase modificări și clarificări pentru simplificarea acordării indemnizației de șomaj tehnic. Printre cele mai importante modificări se numără următoarele:

a. Se elimină distincția dintre categoriile de beneficiari ai indemnzației de șomaj tehnic și se uniformizează condițiile care ar trebui îndeplinite

Ordonanța 30/2020, anterior modificărilor aduse în data de 30 martie 2020, prevedea două categorii de beneficiari ai indemnizației de șomaj tehnic precum și condițiile necesare pentru obținerea indemnizației în funcție de această distincție:

 • Salariații agajatorilor care întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă;
 • Salariații angajatorilor care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Plata indemnizației se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.

Prin Ordonanța 32/2020 se prevede că beneficiarii indemnizației de șomaj tehnic sunt salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului.

În urma modificărilor aduse prin Ordonanța 32/2020:

 • se elimină obligativitatea obținerii certificatului de situație de urgență, declarația pe propria răspundere fiind suficientă în acest scop;
 • se elimină plafonul de 75% din salariații care puteau obține indemnizația de șomaj tehnic, în prezent aceasta acordându-se tuturor salariaților ale căror contracte de muncă sunt suspendate;
 • nu mai există nicio raportare la scăderea încasărilor față de perioada anterioară în vederea acordării indemnizației de șomaj tehnic;
 • se renunță la condiționarea angajatorilor să demonstreze că nu au capacitatea financiară de a plăti integral salariile angajaților pentru a se suporta de către stat indemnizațiile de șomaj tehnic.

 

b. Se reduce termenul de obținere a plății indemnizației de șomaj tehnic din bugetul asigurărilor de șomaj tehnic de la 30 zile la 15 zile și se introduce termenul de 3 zile lucrătoare în care angajatorul trebuie să vireze banii salariaților.

 

c. Se modifică indemnizația pe care o pot primi profesioniștii și cei care au încheiat convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de la cuantumul salariului mediu brut pe țară la 75% din câştigul salarial mediu brut.

 

d. Se includ în categoria beneficiarilor indemnizației de 75% din câștigul salarial mediu și persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

 

Prin Ordonanța 32/2020 se mai aduc și următoarele clarificări:

 • În cazul în care indemnizația depășeste 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2020, diferența va fi suportată de angajator în situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite.
 • În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia de șomaj tehnic aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
 • În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia de șomaj tehnic.